GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY BARTNICZKA

Strona główna » Aktualności » Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Gmina Bartniczka jest w trakcie przygotowywania do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniach 30 października oraz 27 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Bartniczka podjęła szereg uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Do podjęcia takich dokumentów zobowiązana jest każda gmina na terenie kraju. Wyjątkiem jest uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, której podjęcie było fakultatywne. Jednak w typowych gminach wiejskich, do których należy również Gmina Bartniczka objęcie jednolitym systemem wszystkich typów nieruchomości jest uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie, w związku z czym decyzja taka została podjęta.
Treść podjętych uchwał jest wynikiem wielu rozmów i uzgodnień z pracownikami Urzędu Gminy i mieszkańcami. Wszystkie dokumenty dostępne są w dziale TU. Są to następujące uchwały:
1) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2) Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
3) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
5) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów
6) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
7) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności